بسم الله الرحمن الرحیم
بی شک خداوند مالک و فرمانروای دنیا نیز هست؛اما مالکیت و فرمانروایی او در قیامت به طور کامل آشکار و ظاهر خواهد شد؛زیرا تمام پیوندهای مادی و مالکیت های ظاهری در قیامت از بین خواهد رفت و مالکیت و فرمانروایی مطلق از آن خدا خواهد بود ؛چنان که فرموده است:«روزی که همه (مردم)آشکار می شوند و چیزی از آنها بر خدا پنهان نخواهد ماند،(و گفته می شود:)امروز ،فرمانروایی برای کیست؟برای خداوند یکتای قهار است.»(غافرـ16)همچنین در آیه 19 سوره انفطار فرموده است:«روز جزا،روزی است که هیچکس قادر به انجام کاری برای دیگری نیست و همه ی امور در آن روز از آن خداست.»
در روایتی از امام باقر(علیه السلام)در ذیل این آیه می خوانیم:«همه کارها،امروز و آن روز به دست خداست...ولی در روز قیامت ،تمام حاکمان از میان میروند و هیچ حکومتی جز حکومت خدا باقی نمی ماند.»(نمونه،جلد26،ص236) 
در حالات امام سجاد(علیه السلام)نقل کرده اند که هنگامی که آیه(مالک یوم الدین)را می خواندند،آنقدر آن را تکرار می کردند که نزدیک میشد جان دهند(اصول کافی،جلد2،ص595)