بسم الله الرحمن الرحیم

حروف مقطعه چیست؟

حروف مقطعه همان حروفی هستند که در آیه اول بعضی سوره ها آمده است.مانند(الم)در آیه یک سوره بقره و یا (الم) در سوره آل عمران و (المص)در آیه اول سوره اعراف و سوره های دیگر.

ولی به راستی حروف مقطعه چیست؟؟...


درباره حروف مقطعه و تفسیر آن،سخنان فراوانی به میان آمده است.در میان این نظریات،دو نظریه بیشتر جلب توجه می کند:

یکم این که حروف مقطعه،اسراری بین خداوند وپیامبر اوست و علم به این اسرار نیز نزد خود آنهاست(صافی،ج1،ص90)

و دومین نظریه این است که خداوند با حروف مقطعه،این مطلب را بازگو کرده است که این قرآن از همین حروفی است که شما نیز به آن دسترسی دارید(مانند الف،لام،میم و...)؛ولی توانایی آوردن کتابی مانند قرآن را ندارید و همین مطلب دلیل بر وحیانی بودن قرآن است(اقتباس از نمونه،ج1،ص62).