بسم الله الرحمن الرحیم


این آیه،توبه را به توبه قلبی و پشیمانی درونی محدود نمی کند؛بلکه روی اثر عملی آن تاکید کرده،اصلاح و جبران را مکمل توبه می شمارد تا این فکر غلط از مغز انسان ها بیرون رود که هزاران گناه را با یک جمله«استغفرالله»می توان جبران کرد؛بلکه باید خطاها در عمل جبران گردد و قسمت هایی از روح انسان یا جامعه که بر اثر گناه آسیب یافته،اصلاح و ترمیم شود.آیه به قدزی بر این نکته تاکید دارد که دوباره با جمله«پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان است»تاکید می کند که مشمول آمرزش و رحمت الهی شدن،تنها بعد از توبه و اصلاح امکان پذیر است.(نمونه،ج11،ص445)