بسم الله الرحمن الرحیم

از این آیه روشن می شود که گفته پاره ای از افراد بی اطلاع که گاهی اسلام را متهم می کنندکه دین مردهاست و نه زن ها،چه اندازه از حقیقت دور است.اگر در پاره ای از قوانین اسلام،به دلیل تفاوت های جسمی و عاطفی که میان زن و مرد وجود دارد،تفاوت هایی از نظر مسئولیت های اجتماعی دیده می شود،این به هیچ وجه به ارزش معنوی زن لطمه نمی زند و زن و مرد از این لحاظ با یکدیگر تفاوتی ندارند و درهای سعادت به طور یکسان به روی هر دو باز است.باید توجه کرد که این آیه و آیات مشابه،در عصری نازل شده است که بسیاری از ملت های دنیا در انسان بودن جنس زن تردید داشتند و زن را موجودی نفرین شده و سرچشمه گناه و انحراف می دانستند.یونانیان،زن را موجودی پلید و شیطانی می دانستند و رومی ها معتقد بودند که زن دارای روح انسانی نیست.(نمونه،ج3،ص256)