بسم الله الرحمن الرحیم

(آیا ندانسته ای که خدا را آن چه در آسمان ها و زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درخت و چهارپایان و بسیاری از مردم برای او سجده می کنند؟)«سوره حج،آیه 18»


مسأله سجده موجودات مسأله ای عمومی است که سراسر جهان هستی را فرا می گیرد و اختصاص به موجودی ندارد. پس آن چه مهم است فهمیدن حقیقت (سجده) است و چگونه هر موجودی از با عقل و بی عقل در برابرعظمت حق ابراز کوچکی می نماید.