بسم الله الرحمن الرحیم

معبود من،در آغوش تو بودن بهترین اسارت من است.