بسم الله الرحمن الرحیم

بهترین زنان از منظر قرآن کریم چه ویژگى‏ هایى دارند؟

خصوصیاتى که هر دو گروه زنان و مردان را شامل مى‏شود؛ براى مثال در سوره احزاب مى‏فرماید: به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان با ایمان و زنان با ایمان و مردان مطیع فرمان خدا و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان شکیبا و زنان شکیبا و مردان با خشوع و زنان فروتن و مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده و مردان روزه دار و زنان روزه دار و مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانى که بسیار به یاد خدا هستند و زنانى که بسیار به یاد خدا هستند و خداوند براى همه آنها مغفرت و پاداش بزرگ فراهم کرده است‏.«سوره نساء، آیه 34»


در توضیح این آیه که صفات جامعى براى هر مرد و زن با ایمان بیان کرده، باید گفت: اسلام با معرفت و شناخت آغاز مى‏شود و مسلمان با محبت و گرایش به خداوند و آخرت، به عمل روى مى‏آورد. اهل فروتنى و استقامت است. همواره خاشع بوده و ارتباطش با فقرا و ضعیفان نیز برقرار است و به گرفتارى آنها توجه دارد. صدقه مى‏دهد و در عین حال در همه حالات خویش، یاد خداوند را فراموش نمى‏کند تا عجب و غرور بر او غلبه نکند و اعمال خود را بزرگ نبیند و به یاد داشته باشد که آنچه انجام داده، با امکانات خداوند بوده و اگر همه امکانات را هم به کار گیرد، تازه عبادت و طاعتش به اندازه خود او است نه به اندازه عظمت خداوند.