بسم الله الرحمن الرحیم

پروردگار خود را (آشکارا)از روی تضرع،و در پنهانی،بخوانید؛(و از تجاوز،دست بردارید که)او متجاوزان را دوست ندارد.«سوره اعراف،آیه55»

تفسیر آیه:

بدون تردید ارتباط با خدا و دعا و راز و نیاز با معبود،نقش مهمی در سازندگی فرد و اجتماع دارد.خداوند در این آیه دستور می دهد که او را بدین صورت بخوانیم:نخست با توجه کامل و تضرع و زاری؛به طوری که نام ها و صفات الهی در قلب و جان منعکس گردد.دوم در نهان و بدون سر و صدا و با دلی پاک و از صمیم قلب.روزی حضرت موسی(علیه السلام)مردی را دید که دست به دعا برداشته و با تضرع حاجتی از خدا می خواهد.موسی(علیه السلام)گفت:«اگر حاجت او دست من بود،آن را برمی آوردم.»خداوند به او وحی فرستاد:«من به او از تو مهربان ترم.او مرا می خواند در حالی که گوسفندی دارد و دلش پیش اوست.من دعای بنده ای را که دلش پیش غیر من است،اجابت نمی کنم.»موسی(علیه السلام)به آن مرد تذکر داد و وقتی وی از صمیم دل به خدا توجه کرد،حاجتش برآورده شد.(کاشف،ج4،ص171)


التماس دعا