بسم الله الرحمن الرحیم

آیا از منظر قرآن کریم مى‏توان در امور فرهنگى و مدیریتى با زنان مشورت کرد؟

مشاوره پدر و مادر درباره بازگیرى کودک از شیر خوردن:«و اگر آن دو با رضایت یکدیگر و مشورت بخواهند کودک را (زودتر) از شیر بازگیرند، گناهى بر آنها نیست.»(سوره بقره، آیه 233)

و در آیه ای دیگر:مشورت ملکه سبا با سران کشور: «قالت یایها الملوا افتونى فى امرى»«‏(سپس) گفت: اى اشراف (و اى بزرگان!) نظر خود را در این امر مهم بازگو کنید.» (سوره نمل، آیه 32)

در مشاوره، زن بودن مانع نیست همان گونه که مرد بودن شرط آن نیست.


در آیه اول مشورت زن و مرد را در امر کودک به روشنى مطرح کرده و آن را شایسته دانسته است.