بسم الله الرحمن الرحیم

صراط مستقیم یعنی راه روشن و وسیع و همواری که به هیچ طرف انحراف ندارد(مجمع البیان،ج1،ص65)و مراد از آن،همان آیین خداپرستی و دین حق و پایبند بودن به دستورهای خداست.در آیه ی 161سوره انعام می خوانیم:«(ای پیامبر،)بگو پروردگارام مرا به راه راست هدایت کرده؛(به)دینی پایدار.»اگر در روایتی،صراط مستقیم به قرآن و در روایتی دیگر به اهل بیت(ع)(مجمع البیان،ج1،ص66)تفسیر شده،بدین دلیل است که تنها برمانه ای که انسان را به سعادت ابدی می رساند و ذره ای اشتباه در آن راه ندارد،برنامه ای است که خداوند از طریق قرآن و معصومین(ع)بیان کرده است.