بسم الله الرحمن الرحیم

ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم،و ما به او از رگ قلبش نزدیکتریم.(آیه 16 سوره ق)