بسم الله الرحمن الرحیم

...وهر جا باشید او با شماست...

(قسمتی از معنی آیه 4،سوره حدید)

تفسیرآیه:این تعبیر نشان می دهد، که او بی مکان است و بالاتر از زمان و مکان،و به همین دلیل،همه جا حاظر است و بر همه چیز احاطه دارد.(پیام قرآن،ج4،ص260)این احساس که او همه جا با ماست،از یک سو به انسان عظمت و شکوه می بخشد و از سوی دیگر اطمینان و اعتماد به نفس می دهد و شجاعت و شهامت در اومی آفریتم واز سوی سوم،احساس مسئولیت بسیار می بخشد؛چرا که او را همه جا حاضر و ناظر و مراقب می بیندو این بزرگترین درس تربیت است.

 

در حدیثی می خوانیم که موسی به خداوند عرض کرد:کجا تو را بیابم ای پروردگار؟خطاب آمد که«ای موسی،هر زمان مرا اراده کنی،به من رسیده ای»