بسم الله الرحمن الرحیم

این آیه به یکی دیگر از نشانه های پروردگار یعنی پرندگان و پرواز شگفت انگیز آنها اشاره می کند.این اجسام سنگین،بر خلاف قانون جاذبه،از زمین بر می خیزند و به راحتی ساعت ها و گاه هفته ها و ماه ها بر فراز آسمان به حرکت سریع و نرم خود ادامه می دهند.بعضی به هنگام پرواز غالبا بال های خود را می گسترند و برخی دیگر پیوسته بال می زنند.بعضی دیگر نیز گاه بال می زنند و گاه بال را می گسترانند.گروه چهارم،مدتی بال می زنند و هنگامی که سرعت گرفتند،بال ها را به کلی جمع کرده،در اقیانوس هوا شیرجه می روند.خلاصه،در عین اینکه همه پرواز می کنند،هر کدام برای خود برنامه مخصوصی دارند.«نمونه،ج24،ص343»