بسم الله الرحمن الرحیم

...

 

با خودت چراغ بردار 

 

همین

...