بسم الله الرحمن الرحیم

روایت است که على (علیه السلام ) فرمود: خداوند متعال زهد را در دو کلمه جمع فرموده است : که اگر کسى به این آیه عمل کند زاهد روزگار است و آن آیه این است : (لکیلا تاءسوعا على ما فاتکم )؛ براى آنچه از دست داده اید تاءسف نخورید.«سوره حدید آیه 23»