بسم الله الرحمن الرحیم

شما اگر گناهتان را مخفی می کردید نه به خاطر این بود که از شهادت گوش و چشم ها  و پوستهای تنتان بیم داشتید،بلکه شما گمان می کردید که خداوند بسیاری از اعمالی  را که انجام می دهید نمی داند. آری این همان گمان بدی بود که درباره پروردگارتان داشتید و همان موجب هلاکت شما گردید و سرانجام از زیانکاران شدید.(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوره فصلت،آیات22و23