بسم الله الرحمن الرحیم

از این آیه و آیات دیگری از قرآن فهمیده می شود که بشر امروز همگی فرزندان یک پدر و مادرند.قرآن،پدر انسان ها را «آدم» معرفی کرده است؛ولی نام مادر انسان ها را مشخص نکرده؛اما در روایات،نام مادر انسان ها «حوا»است.تاریخ یهود،عمر نوع اخیر انسان را حدود هفت هزار سال می داند که بررسی و تامل نیز این مطلب را تاکید می کند؛اگر چه زیست شناسی،عمر انسان ها را بیش از این می داند و به یافته های خود_مانند فسیل ها و اسکلت هایی که از انسان ماقبل تاریخ پیدا کرده اند_استشهاد می کند.البته زیست شناسان دلیل قانع کننده ای ندارند که یافته های ایشان مربوط به اجداد انسان امروزی باشد؛بلکه شاید پیش از پدید آمدن بشر،انواع دیگری از انسان در زمین زندگی می کردند و سپس منقرض شده اند و نوع حاضر انسان آخرین نوع آن ها باشد.گر چه در قرآن به صراحت مطلبی در این باره نمی یابیم،از برخی آیات قرآن_مانند آیه 30 سوره بقره_این نکته دریافت می شود.البته در برخی از روایات به صراحت بیان شده است که پیش از دوره ما،انسان های دیگری می زیسته اند؛اما طبق ظاهر قرآن و در برخی روایات،نوع حاضر انسان ها در نهایت به یک مرد و زن به نام آدم و حوا می رسد.(المیزان،ج4،ص145)