بسم الله الرحمن الرحیم 


از این آیات به خوبی استفاده می شود که انسان از دو بعد متضاد تشکیل یافته که یکی در بالاترین حد عظمت و بزرگی 

است و دیگری در پایین ترین حد ارزش. از طرفی،روح الهی در او دمیده شده و از طرفی،از گِل خشکیده و بدبویی (مانند لجن)تشکیل یافته است.تعبیر«روحی» (روح من)نشان دهنده روح بسیار ارزشمند و باعظمت انسان است که مقام او را حتی از فرشتگان بالاتر می برد؛مانند تعبیر ماه خدا که نشانه عظمت ماه مبارک رمضان است.(نمونه،ج11،ص78)