بسم االله الرحمن الرحیم

آیا ندانسته ای که هرکه در آسمان ها وزمین است و پرندگان بال گشوده،خدا را تسبیح می گویند؟ به یقین هر کدام تسبیح و نماز خود را می داند؛و خدا به آنچه انجام می دهد داناست.«سوره نور،آیه 41»