بسم الله الرحمن الرحیم


طرح یک سوال:انسانی که از پس از مرگ از بین رفته،و جزئی از خاک شده،آیا می تواند دوباره سالم شود؟

یکى از مشکلات پیامبران در مقابل اقوام مشرک اثبات مساله (معاد جسمانى ) بوده است زیرا آنها همیشه از این موضوع تعجب مى کردند که چگونه انسان بعد از خاک شدن بار دیگر به حیات و زندگى باز مى گردد؟

ولى قرآن مجید در عبارات بسیار کوتاهى ، جواب قاطع به آنها مى دهد؛قرآن می فرماید:«همانگونه که در آغاز شما را آفرید باز میگردید»(آیه29،سوره اعراف)

یا (باز گشت شما حتى از آغاز سادهتر و آسانتر است ) (روم - 27)

و در آیه ای دیگر،می فرماید:بی تردید ما مردگان را زنده می کنیم و آنچه را پیش فرستاده اندو بر جا مانده از ایشان را ثبت می کنیم و همه چیز را در کتابی روشن(که اصل همه کتاب هاست و آن لوح محفوظ است) برشمرده ایم.(سوره یس،آیه 12)