بسم الله الرحمن الرحیم

بهترین زنان از منظر قرآن کریم چه ویژگى‏هایى دارند؟

ادامه...

دلیل برخى از ویژگى‏هاى جسمانى و مسئولیت و نقش خاصى که زنان در حفظ سلامت خانواده و تربیت صحیح فرزندان دارند، صفات و خصوصیات پسندیده‏اى براى آنان بیان شده است.

قرآن در آیاتى نظیر آیات حجاب و آیاتى که درباره زنان پیامبران است، ویژگى‏هاى یک زن مسلمان را ترسیم کرده است که به تعدادى از آنها اشاره مى‏کنیم:

زنان صالح، زنانى متواضع هستند و در غیاب (همسر خود) اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقى که خداوند به آنها داده است حفظ مى‏کنند.«سوره نور، آیه 31»

(صالح به کسى مى‏گویند که به شناخت و معرفت رسیده و فرمان خداوند را تنها براى او انجام مى‏دهد.)

عفاف در سخن گفتن: حدود و موازین الهى را رعایت مى‏کنند و مراقب مخاطب نامحرم خود هستند و او را مراعات مى‏کنند و مواظب هستند که هیچ مفسده‏اى از رفتار و گفتارشان برپا نشود و هیچ دلى به آنها متمایل نگردد و در او طمع نکند.«ای همسران پیامبر،شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید،اگر تقوا پیشه کنید؛پس به گونه ای هوس انگیز سخن نگوئید،که بیماردلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید.(آیه 32،سوره احزاب)