بسم الله الرحمن الرحیم

آیه 270 سوره بقره

معنی آیه:و هر چیز را که انفاق می کنید،یا(اموالی را که)نذر کرده اید(در راه خدا انفاق کنید)،خداوند آن ها را می داند و ستمگران یاوری ندارند.

تفسیر آیه:(نذر)این لغت به معنای ترس است و علت نام گذاری اش این است که شخصی که بیم دارد به خواسته خود نرسد،با خود شرط می کند که اگر به خواسته اش رسید،کار خاصی را انجام دهد.البته روشن است که نذر کردن کارهای حرام و خلاف،باطل است و نذر فقط در مورد اعمال حلال صحیح است.نذر،صیغه مخصوصی دارد که باید به زبان جاری شود.چنانچه شخصی به نذر خود عمل نکند،باید کفاره دهد.احکام نذر در کتب فقهی و رساله های علمیه به تفصیل بیان شده است.«اطیب البیان،ج3،ص53»