بسم الله الرحمن الرحیم

«آیه 90 سوره هود»

معنی آیه:از پروردگار خود،آمرزش بطلبید؛و به سوی او بازگردید؛که پروردگارم مهربان و دوستدار(بندگان تتوبه کار)است.

تفسیرآیه:«ودود»از نام های خداوند است و به معنای کسی است که شخصی یاچیزی را دوست دارد و این دوست داشتن را با آثار و پیامدهایش آشکار می کند.خداوند«ودود»است،یعنی مخلوقات و بندگان خود را دوست دارد و با نعمت هایی که به بندگانش ارزانی می دارد،آثار محبتش اشکار می شود؛نعمت هایی که هرگز نمی توان شمرد.