بسم الله الرحمن الرحیم

آیه 41 و 42 سوره حجر

معنی زیبا آیه:فرمود:«این راه مستقیمی است که بر عهده من است(و سنت همیشگیم)؛»که بر بندگانم تسلط نخواهی یافت؛مگر گمراهانی که از تو پیروی می کنند.

 

تفسیر آیه:این دو آیه،دلیل محکمی بر آزادی اراده انسان هاست،و اینکه ابلیس و لشکر او هرگز نمی توانند کسی را به فساد و تباهی مجبور کنند؛بلکه کار آنها تنها تزئین گناه و فریب کاری و دعوت به شر و بدی است و تصمیم نهایی با خود انسان است.درواقع خداوند در این دو آیه این پندار خام را که ابلیس تسلط کاملی بر انسان ها پیدا خواهد کرد،از مغز او بیرون کرد.«پیام قرآن،ج1،ص416»