بسم الله الرحمن الرحیم

قسمتی از معنی آیه:کسانی را که غیر از می خوانند؛قادر بر شفاعت نیستند...(سوره زخرف،آیه86)

تفسیر آیه:آیه مورد بحث بیان می کند که اگر آنها به گمان شفاعت به سراغ این معبودان می روند،باید بدانند کسانی را که غیر از او می خوانند،قادر به شفاعت نیستند؛بلکه شفاعت در پیشگاه خداوند تنها به اذن و فرمان او مجاز است و خداوند حکیم هرگز چنین اذن و فرمانی را به این سنگ و چوب های بی ارزش و بدون عقل و شعور نداده و نمی دهد.