بسم الله الرحمن الرحیم

بیقین به کافران عذاب شدیدی می چشانیم،و آنها را به بدترین اعمالی که انجام می دادند کیفر می دهیم.«1»

 

یک سوال

از نظر شما این عذاب شدید چیست؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.سوره فصلت،آیه27